Відображення у звітності відсотків за користування кредитом

Чи потрібно відображати в обліку і фінансовій звітності відсотки за користування кредитом

Відповіді (1)

  1. Олена Анатоліївна Боярова

    За користування кредитом береться плата у вигляді процента, яка сплачується позичальником на користь кредитора.

    Нараховані відсотки за отриманий кредит: Дт 951 «Відсотки за кредит» Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками», які у кінці звітного періоду списуються: Дт 792 «Результат фінансових операцій» Кт 951 «Відсотки за кредит». Погашення заборгованості перед банком за нарахованими відсотками: Дт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» Кт 31 «Рахунки в банках».

    Зобов’язання за нарахованими відсотками відображається в Балансі (Звіті про фінансовий стан) в пасиві 3 розділ «Поточні зобов'язання і забезпечення», рядок 1690 «Інші поточні зобов'язання».

    Витрати за відсотками за кредит відображаються в Звіті про фінансові результати( Звіті про сукупний дохід) розділ І. Фінансові результати, рядок 2250 «Фінансові витрати».